Pogotowie
Usługi
Inne
Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

cIESZYŃSKIEGO pOGOTOWIA rATUNKOWEGO

 

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej: http://pogotowie.cieszyn.pl/ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:  2005-04-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji:    2020-10-06

Strona internetowa:  http://pogotowie.cieszyn.pl/  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część plików nie jest dostępna cyfrowo. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Opublikowane materiały foto/video nie posiadają opisu alternatywnego - zostały opublikowane przed dniem23-09-2018r lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań CPR.

Deklarację sporządzono dnia 2020-10-05 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne (opis procedury wnioskowo-skargowej) i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące oddnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji,wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/

W Cieszyńskim Pogotowiu Ratunkowym wyznaczono osobę do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej. Osobą kontaktową jest Pan Grzegorz Gabzdyl, z którym można się kontaktować  mailowo pod adresem: medyk@999.cieszyn.pl  lub telefonicznie:   514-076-177

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać mailowo na adres: cpr@999.cieszyn.pl

 

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego znajduje się w budynku przy ul. Bielskiej 22  w Cieszynie , gdzie można załatwić sprawy administracyjne.

  • Dla osób z niepełnosprawnością ruchową, możliwy jest wjazd na plac Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego oraz załatwienie formalności poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny:  33/ 858-19-90  lub bezpośrednio z koordynatorem  514-076-177. 

2. Nocna i świąteczna opieka lekarska prowadzona przez Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe w  miejscowości Skoczów, znajduje się w budynku przy ulicy Krzywej 4 w Skoczowie:

Przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych. W budynku znajduje się komunikacja pionowa – winda z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. 

Pomieszczenie gabinetu lekarskiego, ambulatorium i poczekalnia znajdują się na pierwszym poziomie. Wejście do gabinetu jest  na poziomie równym (brak stopni, progów).

      Toaleta jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych - poruszających się na wózku i
      znajduje się na tym samym poziomie

3. Nocna i świąteczna opieka lekarska prowadzona przez Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe w  miejscowości Wisła, znajduje się w budynku przy ulicy Dziechcinka 4 w Wiśle.

Przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych. W budynku znajduje się komunikacja na jednym poziomie.

Pomieszczenie gabinetu lekarskiego, ambulatorium i poczekalnia znajdują się na jednym poziomie.Wejście do gabinetu jest  na poziomie równym (brak stopni, progów).

      Toaleta jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych - poruszających się na wózku i
      znajduje się na tym samym poziomie

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji z budynków w których prowadzi dziłalność przez poinstruowanych pracowników zgodnie z zasadami opisanymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Bielskiej 22 w Cieszynie.

Facebook